Skip to main content

REGULAMIN

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i dodawania ogłoszeń w serwisie internetowym jestes.pl dostępnym poprzez stronę internetową jestes.pl.
 2. Usługodawcą jest Tomasz Zachariasz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZACHPOL Tomasz Zachariasz, 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15/1912, NIP: 5242555572, REGON: 142451787.
 3. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu Subskrypcji w ramach wybranej Umowy Subskrypcji. Klientem może być wyłącznie Konsument,
  2. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być wyłącznie Klient mający miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej,
  3. Konto Klienta - indywidualne konto Klienta w Serwisie, zawierające indywidualne dane Klienta oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis oraz zawieranie Umowy Subskrypcji,
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu oraz materiałów poprzez niego dostępnych, poprzez wykupienie Subskrypcji,
  5. Umowa Subskrypcji, Subskrypcja - odpłatna umowa zawarta na czas określony, o zakresie określonym w opisie danej Umowy Subskrypcji, umożliwiająca dostęp do Usług dostępnych poprzez Serwis,
  6. Usługodawca - podmiot świadczący Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu,
  7. Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie jestes.pl,
  8. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 4. Serwis oferuje za pomocą sieci internet dostęp do Usługi polegającej na umożliwieniu dodawania ogłoszeń i kontaktowania się Klientów.
 5. Szczegółowe informacje o Usługach i Umowach Subskrypcji znajdują się na stronie internetowej jestes.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 6. Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na adresy: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 225187567.
 7. Zamówienia w serwisie  można składać przez całą dobę.
 8. W ramach zawartej Umowy Subskrypcji Klient otrzymuje uprawnienia do korzystania z określonego w opisie Subskrypcji dostępu do płatnej Usługi.
 9. Kopiowanie, udostępnianie lub odsprzedaż dostępu do Serwisu osobom trzecim jest zabroniona. Nie jest możliwe dokonanie cesji Umowy Subskrypcji.

 

§2

Warunki korzystania z usług elektronicznych

Funkcjonalności Serwisu

 

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą. W ramach świadczonych usług elektronicznych Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi cyfrowe.
 2. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług na rzecz Klientów w wysokościach wskazanych w opisach Umów Subskrypcji.
 3. Posiadanie Konta Klienta przez Klienta jest nieodpłatne albo odpłatne (w przypadku zawarcia Umowy Subskrypcji). 
 4. Konsumentem mogą być osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. 
 5. By móc korzystać z Serwisu oraz złożyć zamówienie poprzez Serwis (tj. założyć Konto Klienta) Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768, a w przypadku urządzeń mobilnych - 360 x 768
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 6. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. dla niezarejestrowanych Klientów:
   1. Dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie, w tym w szczególności do treści publikowanych przez innych Klientów (z ograniczoną widocznością),
   2. Umożliwienie płatności.
  2. dla zarejestrowanych Klientów z możliwością zakupu Subskrypcji:
   1. Dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie, w tym w szczególności do treści publikowanych przez innych Klientów (z ograniczoną widocznością),
   2. Usługa Konta Klienta i Profilu Klienta,
   3. Umożliwienie płatności.
  3. dla zarejestrowanych Klientów bez możliwości zakupu Subskrypcji (z kontem za darmo - posiadanie takiego konta uzależnione jest od tego, czy w danym czasie jest włączona taka możliwość na stronie):
   1. Możliwość posiadania jednego ogłoszenia - które może dowolnie edytować, w dowolnej chwili skasować (po skasowaniu w dowolnej chwili założyć nowe),
   2. Możliwość kontaktowania się z innymi użytkownikami za pomocą systemu wiadomości,
   3. Dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie, w tym w szczególności do treści publikowanych przez innych Klientów,
   4. Możliwość publikowania treści przez Klientów,
   5. Narzędzie do komunikacji z Usługodawcą i pomiędzy Klientami,
   6. Konta i Profile Klientów.
  4. dla Klientów posiadających zawartą i aktywną Subskrypcję:
   1. możliwość posiadania jednego ogłoszenia w każdej kategorii – które może dowolnie edytować, w dowolnej chwili skasować (po skasowaniu w dowolnej chwili założyć nowe),
   2. możliwość kontaktowania się z innymi użytkownikami za pomocą systemu wiadomości
   3. Dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie, w tym w szczególności do treści publikowanych przez innych Klientów,
   4. Możliwość publikowania treści przez Klientów,
   5. Umożliwienie płatności,
   6. Narzędzie do komunikacji z Usługodawcą i pomiędzy Klientami,
   7. Konta i Profile Klientów.
 7. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z opisaną w Regulaminie interoperacyjnością, kompatybilnością i funkcjonalnością rozumianą jako:
  1. funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia, pojęcie funkcjonalności odnosi się do możliwych sposobów wykorzystania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej,
  2. kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania,
  3. interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, pojęcie interoperacyjności odnosi się do tego, czy i w jakim zakresie treści cyfrowe lub usługa cyfrowa mogą współdziałać ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innym niż sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, z którymi treści cyfrowe lub usługi cyfrowe tego samego rodzaju są zazwyczaj używane.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta i Profilu Klienta jest nieodpłatne . Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta i Profilu Klienta w tym przypadku następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi Konta i Profilu Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta i Profilu Klienta jest odpłatne od chwili zawarcia Umowy Subskrypcji.  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta i Profilu Klienta w tym przypadku następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie oraz po podaniu pełnych i prawidłowych danych dot. płatności i autoryzacji wybranej metody płatności. Umowa o świadczenie Usługi Konta i Profilu Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§3

Postanowienia ogólne

 

 1. Klienci dokonują rejestracji indywidualnych Kont Klienta w Serwisie.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Klientom korzystanie z usług świadczonych przez Serwis.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail, imię (lub pseudonim), hasło do konta.
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Klienta za pomocą automatu.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Klientów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Klient zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem Serwisu,
  2. przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Klientów i Usługodawcy,
  4. niedziałania na szkodę innych Klientów, Usługodawcy, Serwisu i osób trzecich. 
 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Klientów,
  2. niespełnienie specyficznych wymagań Klienta, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu i Umowy Subskrypcji. 
  3. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu Serwisu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Klient, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 12. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 13. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Klienta w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu.
 15. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianach funkcjonalności Serwisu będą przekazywane Klientowi w sposób określony w §12 poniżej.

 

§4

Zasady zamieszczania treści w Serwisie

 

 1. Każdy Klient zamieszczając treści w Serwisie oświadcza, że:
  1. Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną w Serwisie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
  2. Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;
  3. Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
 2. Klient zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a, b, c Regulaminu na każde żądanie Usługodawcy.
 3. Klient, umieszczając w Serwisie treści objęte prawami własności intelektualnej, udziela Usługodawcy niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do korzystania z treści zamieszczonych przez Klienta z prawem do udzielania sublicencji podmiotom trzecim. Udzielenie licencji następuje na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w dowolny sposób i dowolnych nośnikach, zwielokrotnianie dowolną techniką, dystrybuowanie, publiczne wyświetlanie i odtwarzanie, udostępnianie w wybranym miejscu i czasie. Klient zezwala Usługodawcy na tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym zezwala Usługodawcy w szczególności na tłumaczenie zamieszczanych treści i łączenie ich z innymi treściami w Serwisie. Udzielona licencja nie pozbawia Klienta żadnych praw do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia treści z Serwisu bądź z chwilą usunięcia konta. 
 4. Z chwilą zamieszczania zdjęć zawierających wizerunek Klienta w Serwisie, Klient udziela Usługodawcy zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z wizerunku Klienta do celów związanych ze świadczeniem Usługi, w tym w szczególności w celu publikowania wizerunku w Serwisie.
 5. Klient, decydując się na zmieszczenie zięcia lub zdjęć w formularzu dodawania/edycji ogłoszenia, zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad:
  1. W polu dodawania zdjęć - na pierwszym zdjęciu od lewej umieścić swój wizerunek lub jego fragment- w formie rozpoznawalnej lub nie.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 7. Usługodawca ma prawo do usunięcia treści naruszających prawo lub zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, umieszczonych w Serwisie przez Klienta. Usługodawcy przysługuje również prawo do czasowego lub permanentnego zablokowania dostępu do przedmiotowych treści. 
 8. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści zawierających zapisy i materiały sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie praw autorskich, piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 9. Konto Klienta, który nagminnie zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem, niezgodne z niniejszym Regulaminem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

 

§5

Zawieranie umów w Serwisie

 

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść Umowy Subskrypcji wybranej przez Klienta.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Serwisu z wykorzystaniem procedury udostępnionej w Serwisie przy wykorzystaniu aktywnego Konta Klienta. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej, e-mailowej lub stacjonarnej.
 5. Tryb zawierania Umowy Subskrypcji:
  1. Aby dokonać zakupu Klient poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku otwiera stronę z opisami Subskrypcji do wyboru (na stronie  z opisami Subskrypcji do wyboru - dostępne są informacje o głównych ich cechach, oraz ich cenach),
  2. Następnie Klient wybiera interesującą go Subskrypcję poprzez kliknięcie przycisku "kup teraz" przy wybranej Subskrypcji, co przekierowuje go do kolejnej strony,
  3. jeśli Klient jest już zalogowany - na kolejnej stronie Klient widzi podsumowanie, dostępną metodę płatności, potwierdza wymagane zgody, i klika "kup teraz",
  4. W następnym etapie Klient wybiera metodę płatności z dostępnych w systemie przelewy24,
  5. Następnie Klient dokonuje opłaty wynagrodzenia z tytułu Subskrypcji,
  6. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem zaksięgowania płatności w systemie przelewy24.
  7. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Serwisu,
  3. przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 5 i 6 powyżej.
 7. Usługodawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia  usługi na podstawie Umowy Subskrypcji niezwłocznie po zawarciu umowy.
 8. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy:
  1. treść cyfrowa (lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej) zostały udostępnione Klientowi lub urządzeniu, które Klient wybrał w tym celu, lub
  2. Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

 

§6

Terminy i sposoby płatności

 

 1. Serwis udostępnia formy płatności za zamówienie każdorazowo określone w Serwisie. Serwis udostępnia w szczególności następujące formy płatności:
  1. Przelewy24
 2. Operatorem płatności jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 3. Zasady dotyczące płatności z tytułu Umowy Subskrypcji:
  1. Opłatę z tytułu Umowy Subskrypcji uiszcza się z góry za wybrany z góry okres trwania Umowy Subskrypcji,
  2. Wysokość opłaty z tytułu Umowy Subskrypcji będzie zależna od rodzaju zawartej przez Klienta Umowy Subskrypcji,
  3. Dostęp do usługi świadczonej w ramach Umowy Subskrypcji możliwy jest po pełnym i prawidłowym uiszczeniu płatności przez Klienta,
  4. Klient, który zawarł Umowę Subskrypcji wybiera sposób płatności dostępny w Serwisie. Klient powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. Usługodawca może zmieniać cenę z tytułu Umowy Subskrypcji, w przypadku jeszcze nieopłaconych okresów. Zmiany cen wchodzą w życie na początku kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany cen. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę cen, ma prawo odrzucić takie zmiany poprzez rezygnację z zawarcia kolejnej Umowy Subskrypcji.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji) Klient może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 5. W razie odstąpienia, cena zapłacona za Usługę zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Klient nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. Jeżeli dostęp do Usługi na podstawie Umowy Subskrypcji został udostępniony Klientowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie, kwota zapłacona przez Klienta zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do wykorzystnej Usługi.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje wobec umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

 

§8

Wypowiedzenie Umowy Subskrypcji

 

 1. Konsument niebędący przedsiębiorcą i mający miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Subskrypcji w każdym czasie obowiązywania Subskrypcji na następujących zasadach:
  1. W przypadku zaistnienia ważnych powodów, Konsument uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
  2. W przypadku, w którym nie zaistniały ważne powody - ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostało złożone.
 2. Klient inny niż wskazany w ust. 1 powyżej może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Subskrypcji. Umowa Subskrypcji rozwiązuje się po upływie okresu, na który została zawarta.
 3. Klient jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia umowy w dowolnej formie dokumentowej, np. w formie wiadomości e-mail.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Konsumenta, o którym mowa w ust 1. powyżej, Strony dokonują rozliczenia wpłaconej przez Konsumenta należności. Usługodawca dokonuje rozliczenia pozostałej kwoty proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Subskrypcji względem całego okresu obowiązywania Subskrypcji, za które Konsument niebędący przedsiębiorcą uiścił wynagrodzenie.
 5. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  1. Klient rażąco narusza postanowienia Regulaminu,
  2. Klient korzysta z Utworów w sposób niezgodny z zawartą umową licencji,
  3. Klient rażąco narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, Usługodawca dokonuje rozliczenia ceny wpłaconej przez Klienta proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Subskrypcji względem całego okresu obowiązywania Subskrypcji, za które Klient uiścił wynagrodzenie.
 7. Rozliczenie zwrotu wpłaconej przez Klienta ceny następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 8. W przypadku braku zawartej i trwającej Umowy Subskrypcji, Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie. W tym celu Klient powinien usunąć konto za pośrednictwem Serwisu lub przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie dokumentowej, na przykład w formie wiadomości e-mail.
 9. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Klienta, jeżeli Klient ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Klienta jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 10. Usunięcie Konta na wniosek Klienta następuje w terminie 14 dni.

 

§9

Odpowiedzialność Usługodawcy

wobec Konsumenta mającego miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej

za niezgodność towarów i usług z umową

 

 1. Niniejszy paragraf określa zasady odpowiedzialności wyłącznie wobec Konsumenta mającego miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej za niezgodność towarów i usług z umową.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług i towarów cyfrowych zgodnych z umową. Usługodawca ma prawny obowiązek świadczenia usług bez wad.
 3. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta mającego miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 5. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 6. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy. 
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 6.
 9. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób.
 10. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Usługodawca informuje o tym fakcie wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 12. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.
 13. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 14. Konsument jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 15. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

 

§10

Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane Klientów będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. 

 

§11

Zmiany Regulaminu

Zmiany Usługi

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. 
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Klientów na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. 
 3. Klient wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie Klienta odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu zmiana Regulaminu nie będzie obowiązywać do końca Umowy Subskrypcji. Konsument niebędący przedsiębiorcą i mający miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej jest alternatywnie uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Klienta obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 
 6. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem posiadającym miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej i niebędącym przedsiębiorcą:
  1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Przyczyny uzasadniające taką zmianę są następujące:
   1. zmiany w przepisach obowiązującego prawa,
   2. techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług
   3. w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy
  2. Usługodawca nie może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. 
  3. Wprowadzenie zmiany w Usłudze nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta.
  4. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy.
  5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
  6. Konsument nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

 

 §12

Aktualizacje

 

 1. Usługodawca informuje Konsumenta posiadającego miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument posiadający miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Jeżeli Konsument posiadającego miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

 

§13

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z zawieraniem umów w Serwisie, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§14

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umów zawieranych z Konsumentami jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla Konsumenta. 
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023 roku.
Załącznik 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: ……….

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej  następujących usług  ……………………………

- Powód odstąpienia od umowy (opcjonalne) ………………….

- Data zawarcia umowy………………. 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………

- Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data